วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เก็บตกแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณปีก่อนๆ

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณปี 51-54 (เท่าที่รุ่นพี่จำออกมา) บางข้อก็มีแค่คำตอบเพราะจำตัวเลือกไม่ได้ ลองเอาไปลองทำดูค่ะ
1. งานสารบรรณคืออะไร…….(ปี 54)

2. ข้อใดไม่เป็นหนังสือราชการ (ปี 53)

ก. แผ่นซีดีอ่านอย่างเดียวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ความสงบไว้เป็นหลักฐาน

ข. กฤตภาคข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

ค. บันทึกการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ง. หนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประชาชนได้นำมายื่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3. ใครเป็นผู้รักษาการ ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและมีอำนาจหน้าที่อย่างไร (ปี 53)

ก.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ

ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ค.นายกรัฐมนตรี มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ

ง. นายกรัฐมนตรี มีอำนาจแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณตามความเหมาะสม

4. คำขึ้นต้นและคำลงท้ายหนังสือที่มีถึงนายกใช้อย่างไร...... (ปี 54)

5. รหัสพยัญชนะย่อของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคืออะไร........ (ปี 54)

6. หนังสือของคณะกรรมการจะเนินการอย่างไร (ปี 53)

ก. ให้ลงชื่อคณะกรรมการเป็นส่วนราชการเจ้าของหนังสือ

ข. ออกเลขทะเบียนหนังสือส่งที่หน่วยงานสารบรรณกลาง

ค. หากกำหนดรหัสพยัญชนะประจำคณะกรรมการเพิ่มเติมให้ใส่ต่อจากรหัสพยัญชนะของเจ้าของเรื่อง

ง. ให้ประธานกรรมการเท่านั้นเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือ

7. กรณีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนจะมีบันทึกถึงผู้บังคับบัญชาจะใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร (ปี 53)

ก. เรียน

ข. เสนอ

ค. กราบเรียน

ง. ถึง

8. การเขียนหนังสือราชการถึงรัฐมนตรีใช้คำขึ้นต้น-ลงท้าย อย่างไร (ปี 52)

ตอบ เรียน-ขอแสดงความนับถือ

9. ผบ.ตร. ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ รอง ผบ.ตร. เป็นผู้ทำหน้าที่แทนเรียกว่าอะไร (ปี 52)

ตอบ รักษาราชการแทน

10. การเรียงตามลำดับชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร (ปี 52)

ตอบ ตำแหน่งทางวิชาการ ยศ ฐานันดรศักดิ์

11. รหัสพยัญชนะประจำ กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร (ปี 52)

ตอบ กท (ไม่มีจุด)

12. คำขึ้นต้นลงท้ายในหนังสือที่เขียนถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นอย่างไร (ปี 51)

ตอบ เรียน-ขอแสดงความนับถือ

13. หนังสือภายนอกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับหนังสือภายในข้อใด (ปี 53)

ก. ที่ตั้ง สิ่งที่ส่งมาด้วย อ้างถึง

ข. ที่ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ค. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ที่

ง. การกำหนดรหัสพยัญชนะของเจ้าของเรื่อง

14. ผบ.ตร. มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ใช้หนังสือประเภทใด (ปี 51)

ตอบ หนังสือภายนอก

15. หนังสือใดไม่ใช้กระดาษตราครุฑ (ปี 51)

ตอบ หนังสือภายใน

16. ส่วนประกอบใดไม่ต้องมีในหนังสือภายใน (ปี 51)

ตอบ ไม่ต้องมีอ้างถึง

17. การลงชื่อเรื่องในหนังสือภายในเป็นอย่างไร (ปี 51)

ตอบ ให้ลงเรื่องย่อที่สั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น

18. หนังสือประทับตราใช้อย่างไร.... (ปี 54)

19. การจัดทำหนังสือราชการที่เป็นการตอบรับไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงินต้องเสนอผู้ใดลงนาม (ปี 53)

ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง

ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

ง. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่ได้มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

20. หนังสือประทับตรา คืออะไร (ปี 52)

ตอบ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการะดับกรมขึ้นไป

21. การลงวันที่ในหนังสือประทับตรา ทำอย่างไร (ปี 51)

ตอบ วัน เดือน ปี ให้ลงของ วันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปี

22. ใครเป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตรา (ปี 51)

ตอบ หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา

23. หนังสือประทับตราใช้ในกรณีใด (ปี 51)

ตอบ กรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม

2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร

3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน

4. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

5. การเตือนเรื่องที่ค้าง

6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา

24. วันที่ท้ายคำสั่งเขียนอย่างไรที่ถูกต้อง (ปี 52)

ตอบ สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2554

25. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิดอะไรบ้าง (ปี 51)

ตอบ มี 3 ชนิดได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ

26. หนังสือใดบ้างที่ต้องมี ประกาศ ณ วันที่” (ปี 53)

ก. คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ

ข. ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ

ค. ข่าว ข้อบังคับ ระเบียบ

ง. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

27. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ปี 51)

ตอบ มี 3 ชนิด คือ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว

28. บรรดาข้อความที่ทางราชการได้ชี้แจง เผยแพร่ให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ที่มีการชุมนุมเรียกร้องต่างๆ สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรใช้หนังสือชนิดใด (ปี 53)

ก. ประกาศ

ข. แถลงการณ์

ค. ข่าว

ง. คำชี้แจง

29. การรับรองรายงานการประชุม แบบเร่งด่วนทำอย่างไร...... (ปี 54)

30. รายละเอียดของรายงานการประชุม มีอะไรบ้าง..... (ปี 54)

31. ผู้ใดต้องลงลายมือชื่อรับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณ (ปี 53)

ก. ผู้จดรายงานการประชุม

ข. ผู้จดและผู้ตรวจรายงานการประชุม

ค. ผู้ตรวจและผู้พิมพ์รายงานการประชุม

ง. ผู้ตรวจ ผู้ร่าง และผู้พิมพ์รายงานการประชุม

32. หนังสืออื่น หมายถึง (ปี 52)

ตอบ ภายถ่ายฟิล์ม แถบบันทึกเสียง

33. หนังสือเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการเป็นอย่างไร (ปี 51)

ตอบ เป็นหนังสือที่ทางราชการทำขึ้นนอกจากหนังสือที่กล่าวมาแล้วข้างต้น (หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์) หรือหนังสือที่หน่วยอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก หนังสืออื่น

34. แบบรายงานการประชุมประกอบด้วยอะไรบ้าง (ปี 51)

ตอบ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน รายงานการประชุม มีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

          1. รายการการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น

          2. ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม

          3. เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปีที่ประชุม

          4. ให้ลงสถานที่ที่ประชุม

          5. ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะที่ประชุมซึ่งมาประชุมในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อมาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตำแหน่งใด

          6. ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี)

          7. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)

          8. เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม

          9. ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องที่ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับ

          10. เลิกประชุมเวลาให้ลงเวลาที่เลิกประชุม

          11. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น

35. ด่วนมาก หมายถึงอะไร..... (ปี 54)

36. ข้อใดผิด (ปี 52)

ก. ด่วนมากที่สุด

ข. ด่วนที่สุด

ค. ด่วนมาก

ง. ด่วน

37. สำหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่นๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ (ปี 52)

ตอบ เป็นไปตามประเพณีนิยม

38. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติในทันทีที่ได้รับ คือ (ปี 51)

ตอบ ด่วนที่สุด

39. หนังสือที่มีผู้รับเป็นจำนวนมากมีใจความอย่างเดียวกัน (ปี 51)

ตอบ หนังสือเวียน

40. การส่งหนังสือติดต่อไปรษณีย์ธรรมดา ควรระบุชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือไว้ที่ส่วนใดของซอง (ปี 53)

ก. ใต้ครุฑตรงกับเท้าครุฑ

ข. ข้างครุฑระดับเดียวกับเท้าครุฑ

ค. ใต้ครุฑตรงกับหางครุฑ

ง. ข้างครุฑเสมอตัวครุฑ

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ2 มกราคม 2555 22:02

  -*-

  ตอบลบ
 2. -*- รอแนวข้อสอบตำรวจ รอแล้วรอเล่า เจ้าก็ยังไม่เห็นมา พี่ตั้งตารอคอย...

  ตอบลบ
 3. ลงให้แล้วนะคะ แนวข้อสอบปีก่อนๆ พอทำกันได้มั้ย???

  ตอบลบ