วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สาระสำคัญ พ.ร.ฎ. / พ.ร.บ. / ระเบียบสารบรรณ

สรุป พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

สรุป พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

1 ความคิดเห็น: